Op 17 november heeft de Provinciale Staten het Gelders Winterfonds goedgekeurd. Dit is een begrotingssubsidie met weinig voorwaarden die aan alle Gelderse gemeenten uitgekeerd kan worden. In het fonds is 10 miljoen euro gestort. Het is een regeling waarbij gemeenten steun kunnen aanvragen naar rato van het aantal inwoners, met minimale administratieve lasten voor de gemeenten. Snelheid gaat in deze subsidie boven duidelijkheid vooraf.

De begrotingssubsidie moet aansluiten op de gemeentelijke praktijk, met weinig eisen ten aanzien van de exacte inzet van de beschikbare middelen. Dit betekent dat de gemeente zelf kan bepalen waar het geld het beste ingezet kan worden. Het doel is om maatschappelijke-, publieke- en sportvoorzieningen (en het MKB), dat door de sterk gestegen energieprijzen in de problemen dreigt te raken, bij te staan.

Vragen aan het college in Apeldoorn:

1. Is het college het met ons eens dat het slim is hier snel op in te haken en dit fonds aan te vragen?

Antwoord 1. Natuurlijk zal de gemeente Apeldoorn deze aanvraag bij de provincie indienen. We verwachten een bijdrage van € 783.000 voor de gemeente Apeldoorn. Dit is een lumpsumbedrag, waarbij we als gemeente zelf (binnen kaders) bepalen waar de provinciale subsidie aan wordt besteed.

2. En om het geld daar te besteden waar het voor inwoners echt van toegevoegde waarde is, waar de energiekosten deze winter problemen kunnen opleveren? Denkt u aan buurthuizen, sportverenigingen, religieuze instellingen, ondernemers, culturele centra en wijkcentra te helpen nu die torenhoge energierekeningen moeten betalen. En gezien de urgentie de uitvoering snel op te pakken.

Antwoord 2. De focus vanuit de provincie ligt op het helpen van maatschappelijke voorzieningen en het MKB die door de hoge energieprijzen in de problemen komen. De subsidie is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn en voor die situaties waarin rijksregelingen (nog) niet voorzien. Bij de besteding van deze middelen zal ook de relatie gelegd worden met de in de MPB 2023-2026 opgenomen stelpost van €10 mln. om de impact van de sterk gestegen energie- en grondstofprijzen op te kunnen vangen.

Ons college denkt in ieder geval aan buurthuizen, sportverenigingen, ondernemers, culturele centra en wijkcentra. We zijn in gesprek met de desbetreffende partijen en werken aan een invulling van het benodigde instrumentarium en streven deze in januari aan ons college voor besluitvorming voor te leggen. Daar waar in individuele situaties meer snelheid nodig is gaan/zijn we in gesprek om te bezien wat nu nodig is.