Voortgang Programma Energietransitie
Geschreven door Paul

De bespreking van het programma in de politieke markt begon eind vorig jaar, in december. Goed gebruik is dat de insprekers eerst aan de beurt zijn en daarna de leden van de gemeenteraad. De gereserveerde tijd werd door de inspreker ten volle gebruikt. Daarom kwamen de raadsleden pas begin februari aan de beurt.

De energietransitie gaat erover dat we fossiele brandstoffen zoals aardgas en olieproducten zoals benzine en diesel grotendeels vervangen door elektriciteit voor verwarmen en koken, maar ook voor bedrijfsprocessen en mobiliteit. De insprekers waren bezorgd over het tempo waarin de transitie plaatsvindt en dat iedereen ook wel mee kan doen. De bezorgdheid betreft ook de wijze waarop de verandering plaatsvinden en welke technieken worden ingezet. De insprekers waren soms verontwaardigd over het voortdurende energieverlies bij één van de biovergisters. Anderen lieten blijken dat ze diep in de techniek en processen zijn gedoken en doen suggesties voor verbeteringen.

Belangrijk is daarbij de overweging dat we niet moeten wachten op de meest optimale technieken. Want we weten niet precies wanneer die komen, intussen hebben wel een opdracht: in 2050 moeten we energieneutraal en aardgasvrij zijn. Er zijn veel op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen, we moeten allemaal energiegebruik verminderen, we moeten zorgen voor het op tijd duurzame energie beschikbaar is en dat geldt voor ons allemaal: iedereen kan eraan meedoen.

Daarom zijn we blij dat de duurzame energie-coöperatie Apeldoorn heeft aangeboden ons daarbij te helpen. Anderen wijzen erop dat we ondanks het tekort aan het inzetten van mensen (het personeelstekort) we gebruik kunnen maken van de vele ZZP-ers in onze gemeente die heel goed in staat zijn hieraan mee te kunnen werken.

Groenlinks vindt het een goed idee om de nieuwe ontwikkelingen rond de opwek en verdeling van energie en de uitgifte van warmte samen te brengen in een regionale energiemaatschappij. We werken intensief samen in de Stedendriehoek. Nieuwe windmolens moeten we natuurlijk niet overlaten aan grote en voornamelijk buitenlandse organisaties zoals we met de Windvelden op de Noordzee doen.

In het Actieplan voor 2024 is veel aandacht voor besparen van energie; wat je niet hoeft te gebruiken hoef je immers ook niet op te wekken. Het energiepunt (https://www.apeldoorn.nl/energiepunt) is daarbij een heel goed beginpunt voor iedereen: huurders, woningeigenaren en organisaties en bedrijven. We komen van een economie en industrie die is gebouwd op een basis van heel erg goedkoop gas en goedkope elektriciteit. Die tijd is voorbij. We mogen van bedrijven verwachten dat zij zich daarvan bewust zijn en dat ze met ons deze transitie doormaken.

Voor het opwekken van energie zijn we enthousiast over de voortgang van de zon-strategieën. Daken van woningen en bedrijven zijn daar geschikt voor. En als het op land moet dan vinden we dat de grond ook beschikbaar moet zijn voor andere zaken dan zonnepanelen alleen. We zetten in op meervoudig grondgebruik: voor land- en tuinbouw, stimuleren van biodiversiteit en opwekken van energie.

In de bespreking van de plannen door de gemeenteraadsleden is door enkelen gewezen het opslaan van energie en met name elektriciteit door buurt-accu’s. Dat vindt GroenLinks ook erg belangrijk. Energie moet daar opgewekt worden waar het wordt gebruikt. Dat moeten via lobby’s ook wettelijk mogelijk maken. Nu mogen de buren geen gebruikmaken van het energie overschot van de andere buren. Dat is jammer.

We zijn enthousiast over de samenhang met andere beleidsterreinen: het emissie-vrij maken van de binnen stad, het stimuleren van deel-vervoer en hernieuwde aandacht voor openbaar vervoer.

Deze blog is te kort voor alle elementen van het hele brede programma voor de energietransitie. Ja, er zijn veel plannen en er zijn heel veel risico’s. We weten niet hoeveel euro’s de volgende kabinetten beschikbaar stellen en of ze de regels en wetten willen aanpassen zodat de energietransitie gemakkelijk verloopt.We weten ook wat de gevolgen voor de energie waren toen het conflict tussen Rusland en Oekranie plotseling groter werd. De toestand in de wereld heeft zeker ook gevolgen voor ons en de energietransitie.

GroenLinks is enthousiast over de plannen en acties voor de energietransitie: voor het klimaat en voor Apeldoorners.