We geven jullie graag een inkijkje in ons politieke fractie werk.

Politieke Markt Donderdag 12 Januari

Noorderkerk

Versnellen Woningbouw
Henk

Donderdagavond zat ik bij de 'masterclass'. Gegeven door Jos Feytel, die ooit zelf wethouder was en nu de gemeenteraadsleden kwam vertellen hoe je sneller woningbouwprojecten gerealiseerd zou kunnen krijgen. Verkorten van termijnen voor beroepsprocedures tegen bestemmingsplannen? Dat zet volgens hem niet echt zoden aan de dijk. We moeten volgens hem naar een door de gemeenteraad vast te stellen woonprogramma. Met de prioriteiten op 2 A viertjes. En dan moet gerealiseerd worden dat wanneer er op iedere prioriteit een 10 gescoord moet worden, je bij voorbaat verzekerd bent van lange onderhandelingen.

Dat is niet slagvaardig. De gemeenteraad moet zorgen dat degenen die gaan onderhandelen namens de Gemeente stevig in de schoenen staan en de rug recht houden in de onderhandelingen met projectontwikkelaars. En daarbij de onderhandelingsruimte hebben om niet overal het onderste uit de kan te halen, maar wel slagvaardig belangrijke projecten snel er door krijgen. Een tweede belangrijke versnellingssuggestie was het inzetten van tijdelijke woningen. Dat vraagt minder nauwgezette procedures.

 De gemeenteraad komt nu 'beslagen ten ijs' bij het aanstaande opstellen van het woningbouwprogramma.

Hondenbelasting & Warmtetransitie
Kirsten

Afgelopen donderdag mocht ik naar aanleiding van een motie van de VVD over het afschaffen van de hondenbelasting in debat met de andere partijen. Het afschaffen van de hondenbelasting klinkt aanlokkelijk. Toch is er ook twijfel bij de GroenLinks fractie. De gemeente heeft nu een overschot, maar er werd door het college al eerder gewaarschuwd voor een groot financieel tekort in 2026. De hondenbelasting is op dit moment echter hoger dan wat de uitgaven zijn voor de voorzieningen voor honden in Apeldoorn. Daarom heb ik gepleit voor een bestemmings belasting, waarin de hoogte van de belasting gekoppeld wordt aan kosten van de voorzieningen. De motie vraagt om een financieel plan in de voorjaarsnota. Wij kijken uit naar dit plan, inclusief een optie voor een bestemmingsbelasting.

Afgelopen week was de tweede informatiebijeenkomst over de warmtetransitie in Apeldoorn. Dit keer ging het over het onderwerp besparen. Wat doet de gemeente zelf? De verwarming is naar beneden gedraaid, wat we ook zelf merken in de raadzaal. Kijk maar eens hoeveel raadsleden een sjaal dragen er wordt veel gedaan aan de voorlichting van de Apeldoornse inwoners. Waarin een grote rol is weggelegd voor het energie punt, de energie coaches en conciërges die veel de wijken in gaan om de mensen persoonlijk te benaderen en te ondersteunen waar mogelijk. 

Hondenbelasting Kirsten

Versobert ontwerp spoorfietspad Apeldoorn Vaassen
Paul

GroenLinks was in principe voor de F50, we zijn immers ook een partij die voor fietsen is. Als het om mobiliteit gaat is onze voorkeur dat we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer meer prioriteit geven dan auto’s, ook in het buitengebied. We zijn dan ook voor een hoogwaardige structuur voor fiets-snelwegen in onze regio. Dat is er niet van gekomen bij dit fietspad. Het plan dat het college ons nu presenteert vinden we een tweede keuze. Wel jammer dat het niet in zijn ge heel voorrang geeft aan fietsers. Dat hebben we aan de orde gesteld. Dat de VVD voorstelde alle kruisingen voorrang te geven aan auto’s en zwaar landbouw verkeer vind ik werkelijk onmogelijk. Dat is geen versobering van het fietsplan dat is het onmogelijk maken van goede fietsverbindingen. We gaan voor zo veel mogelijk voorrangskruisingen voor fietsers. Ja, een grote verandering voor verstokte automobilisten. Zeker ook een grote mooie verandering voor fietsers.

We zijn blij ook dat er na de verbreding uitgebreid ingezaaid gaat worden met inheemse soorten bloemen en planten en dat volgens wethouder Marco Wenzkowski ook minder bomen het leven hoeven te laten. Omdat wij zelf ‘fietsers’ zijn komen we ook regelmatig over dit fietspad. Wij zijn al langere tijd van mening dat het een upgrade verdient. Dat gaat er komend jaar hopelijk van komen.

Interview Paul

Zwolseweg 431 Wenum Wiesel
Ewald

Op het perceel Zwolseweg 431 is een autobedrijf gevestigd. Door ontwikkelingen in de autobranche en benodigde investeringen aan de gebouwen is de verwachting dat het exploiteren van een autobedrijf in de toekomst niet meer mogelijk is. De eigenaar van het perceel wil de bedrijfsactiviteiten op de locatie beëindigen en de locatie aanwenden voor de realisering van woningbouw. Het gaat om het realisatie van vier vrijstaande woningen aan de Zwolseweg en een appartementencomplex van 12 wooneenheden voor jongeren/ouderen aan de Elburgerweg.

Zwolseweg 431 Wenum Wiesel
Ewald PMA

Bij de bespreking in de PMA is een toelichting gegeven door de eigenaresse en landschapsdeskundige over hun ideeën van het plan. Een buurtbewoner heeft toegelicht hoe hij naar dit plan kijkt. Vervolgens zou door de politieke partijen deze planontwikkeling besproken moeten worden met als doel of deze ontwikkeling kansrijk is ja of nee. De rest van de PMA ging niet over de inhoud van het plan, tot verbazing van de partijen, maar over de informatievoorziening van een ambtelijk advies aan de Gemeenteraad. Conclusie van de avond is dat waarschijnlijk donderdag 9 februari een vervolg komt om wel de inhoud van het plan door te spreken. En nu maar hopen dat de publieke tribune net zo goed gevuld wordt als op 12 januari jl.

PMA Dieuwke

Evaluatie Dierenwelzijn
Dieuwke

Na een heerlijk reces met veel slapen, feestdagen en even niks, is afgelopen donderdag het nieuwe jaar ook op politiek gebied weer begonnen. De eerste PMA (politieke bespreking van diverse onderwerpen) was weer gepland en ik mocht de tussentijdse evaluatie van de notitie (en dus uitvoering) Dierenwelzijn behandelen namens Groenlinks Apeldoorn. Dit is een super belangrijk onderwerp! Een uur was gepland, maar dat bleek al gauw veel te weinig. Want naast het bespreken van de evaluatie, wilden velen (en ik ook) graag punten meegeven aan het college voor de volgende notitie. En er waren veel technische vragen.

Dus werd aan het eind besloten dat we vanuit de raad een voorstel doen hoe we dit thema echt goed recht doen. Dus de evaluatie bespreken, want waar staan we ten opzichte van 3 jaar geleden? Een van mijn vragen: ik lees dat we het goed doen, maar wil graag een verschil zien: wat doen we beter ten opzichte van 2019 en wat kan beter. Maar ook de toekomst bespreken in een PMA: wat vinden we gezamenlijk als raad nou echt belangrijk en wat geven we het college mee voor de volgende notitie?

Dus een goed begin is gemaakt: want iedereen vindt dit belangrijk. Maar er is nog ook werk te doen, en dat krijgt weer een vervolg binnenkort.

We zijn weer begonnen!

Aankomende donderdag staan de onderstaande onderwerpen op de agenda voor de Politieke Markt. Meelezen kan via https://apeldoorn.parlaeus.nl/app/public/meeting/2a82288200aa82a808282a82aa05973d

Wil jij ook kennismaken met ons? Of meedoen met een fractieoverleg?
Stuur ons gerust een mail via
groenlinks@apeldoorn.nl

PMA 19 januari