Woensdag 8 Maart
ETEN BIJ DE HERBERG – Door Henk

Mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats kunnen terecht in De Herberg aan de Deventerstraat. Afgelopen week konden gemeenteraadsleden inschrijven om samen met mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats te eten en kennis te maken. Dan blijkt maar weer hoe divers deze groep is en het niet alleen om 'zwervers' gaat, maar ook om mensen met een baan die geen woning hebben en een postadres hier vinden. Een mooie uitwisseling.

PMA Woonprogramma

Donderdag 9 Maart
PMA Woonprogramma – Door Henk

Apeldoorn bespreekt de opvolger voor het woonprogramma die goldt voor 2018 tot en met 2022. Na verschillende bijeenkomsten met wooncorporaties en zorginstellingen en een adviseur over het versnellen van de woningbouw is er nu een eerste concept voor een nieuwe woonvisie/woonprogramma. Als raad werden we gevraagd om daar over na te denken. Het wordt een woon- en zorgvisie. Het gaat om 4 hoofdstukken:

  1. Diversiteit in woningvoorraad voor alle doelgroepen
  2. Veerkrachtige wijken en dorpen
  3. Wonen met zorg en ondersteuning
  4. Woningen verduurzamen

Tot 2040 moeten er 12.500 woningen bijkomen. Waarvan 9000 voor 2030. Waarvan gemiddeld 70% betaalbaar (35% goedkoop en 35% betaalbaar), en 30% duur. De vitaliteitsagendas per dorp/wijk moeten dit programma ondersteunen voor op maat en naar behoefte bouwen.

In de politieke markt heeft GroenLinks waardering uitgesproken voor de hoge ambities. Het zijn mooie uitgangspunten. En ook uitgesproken dat er behoefte is aan verregaande concretisering. Het belang van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Er zijn vraagtekens rond het afbouwen van beschermd wonen van 475 naar 150 in 10 jaar. En het belang van doorstroming bevorderen en stimuleren. En waar het begrip over forceren van doorstroming op gegrondvest is qua wetgeving. De Gemeente wil mantelzorgers gaan ondersteunen. Ook dat vraagt om nadere uitwerking over hoe dat er uit kan zien en wat het gaat kosten.

PMA Zienswijze op kadernota VNOG – Door Ellen

Vanavond lag de zienswijze van ons college op de kadernota van VNOG 2024-2026 voor. Wij vinden dat deze iets kritischer mag op uitgaven en resultaten en kunnen ons er verder goed in vinden.

Wat ons opviel in de reactie van het college is de vraag over de financiële consequenties over eventueel wettelijk invoeren van 30 km per uur als max snelheid. Daar slaan wij als GroenLinks natuurlijk op aan. Normaal is GroenLinks altijd voor het verlagen van de snelheid. Maar In dit geval ben je dan als hulpdienst (ook met de vrijstelling dat je met loeiende sirene iets sneller mag rijden) misschien wel veel te laat en is er bijvoorbeeld een huis afgebrand. Dus we zijn erg benieuwd naar de vraag hoe dit financieel gevolgen heeft.

PMA Gelre Ziekenhuizen – Door Ellen

Later op de avond werd de raad bijgepraat door de raad van bestuur (dhr. Eringa) over reorganisatie Gelre Ziekenhuizen. Dit was geen politieke bespreking maar technisch. Het pijnlijkste punt betreft het ziekenhuis in Zutphen. Hoe zit dat nou volgens de heer Eringa:

Apeldoorn en Zutphen zijn al lang geleden gefuseerd. En zijn in de praktijk 2 afzonderlijke ziekenhuizen gebleven. Kunst van fusie is juist dat je voordeel hebt van schaalvergroting. Het Gelre is financieel kwetsbaar hierdoor. Afgelopen jaar stonden ze 20 miljoen tekort. Dit moet dus anders. Men wil de fusie alsnog in de praktijk uitvoeren. Hier komt locatieprofilering om de hoek kijken.

Locatie profilering: hierin maak je keuzes over welke zorg je waar geeft. Die keuzes worden nu gemaakt. Dit geeft op 2 punten pijn namelijk bij de acute verloskunde en spoedeisende hulp.

Beiden blijven in Apeldoorn. In Zutphen verdwijnt acute verloskunde en wordt spoedeisend vervangen door planbaar. Dus als je bij de 1e hulp bent geweest kan het daarna betekenen dat je voor vervolg behandeling naar Apeldoorn moet.

Deze beslissing is gebaseerd op cijfers. In Apeldoorn zijn meer bevallingen en wordt meer 1e hulp gevraagd. 

Kortom keuzes maken in waar doe je welke zorg. Dit zodat je genoeg personeel houdt en het kunt betalen.  Hierin is de regio ook belangrijk. Bijvoorbeeld, echt ernstige gevallen gaan naar Zwolle.

Er kwamen veel kritische vragen en zorgen uit de raad. Dit omdat de raad zich kan voorstellen dat deze ontwikkeling verdrietig is voor de mensen uit Zutphen en omliggende dorpen.

PMA Gelre Ziekenhuizen

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl