APELDOORN VUURWERKVRIJ

Half november stond in De Stentor een artikel over de ban op vuurwerk bij kinderboerderijen. Onze fractie is er trots op dat mede door onze inzet Apeldoorn de eerste gemeente is waar een politieke meerderheid is om volledig vrij van consumentenvuurwerk te zijn.

De GroenLinks fractie heeft steeds als koers gehad op termijn te komen tot een volledig vuurwerkvrij Apeldoorn. En als vuurwerkvrije zones als tussenstap naar dat doel haalbaar zouden zijn, zouden we daar ook in mee gaan. Dat politieke geluid hebben we in eerste instantie verkondigd in de ‘vuurwerkgroep’ - een groep van vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen die het voor elkaar kreeg een onderzoek te laten doen onder de Apeldoornse bevolking over dit thema.

En na de uitkomsten van dat onderzoek ging het ineens verrassend snel. Ook het CDA schoof aan bij de voorstanders van een vuurwerkvrij Apeldoorn, hetgeen leidde tot het gezamenlijk indienen van de onderstaande motie.

Motie afsteekverbod vuurwerk

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, gehoord de beraadslagingen, [en] constaterende dat door het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling

 • een groot risico op letselschade optreedt;

 • mensen en dieren ernstige overlast ondervinden;

 • gebouwen door branden beschadigen of zelfs verloren gaan;

 • de luchtkwaliteit urenlang zeer slecht is;

 • politie en hulpverleners in gevaar zijn en soms moedwillig met vuurwerk worden bedreigd.

[Daarbij] overwegende dat,

 • het vieren van een nieuw jaar een echt feest zou moeten zijn;

 • politie en hulpverleners negatief adviseren over het huidige vrije afsteken van vuurwerk;

 • een combinatie van vuurwerk, alcohol en toenemend drugsgebruik tot onbeheersbare situaties en geweld leiden;

 • er in de samenleving een meerderheid is ontstaan die een afsteekverbod wenst;

 • dat in wijken en dorpen voor centraal en veilig afsteken van professioneel vuurwerk wel ruimte mag worden gevonden.

Verzoekt het college

 • voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit waarmee vanaf de jaarwisseling 2020-2021 een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk van kracht wordt.

en gaat over tot de orde van de dag.

En deze motie haalde een meerderheid. We zijn blij met het behaalde politieke resultaat: Dit jaar een aantal vuurwerkvrije zones en de voorbereidingen om te komen tot een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. En dat volgend jaar al.