GroenLinks is verheugd als het gaat om de saamhorigheid in onze gemeente: mensen worden opgeroepen lokaal boodschappen te doen, eten af te halen bij de horeca, men kijkt naar elkaar om. Bedrijven worden zo goed als mogelijk ondersteund vanuit dit huis. Gelijktijdig zien wij dat er een groep is die de maatregelen niet serieus wil nemen en die de overheid wantrouwt.

Deze crisis brengt ook een financiële onzekerheid met zich mee. Knap dat het college voor het komende jaar een sluitende begroting heeft kunnen presenteren. Daarnaast toont dit college lef door de investeringen niet uit te stellen en  de laatste jaren van deze begroting niet nu al dicht te rekenen door te gaan bezuinigen. De titel van de MPB “werken voor de toekomst” is daarom wat ons betreft goed gekozen.

GroenLinks juicht het toe dat dit college wil investeren en daarmee zoveel als mogelijk lokale bedrijven wil laten profiteren. Extra blij worden wij van investeringen die ook nog eens bijdragen aan ons welzijn en onze opgave voor wat betreft duurzaamheid. Het vergroenen van het centrum is daar een mooi voorbeeld van. Net als het meer en beter groen willen toevoegen aan onze mooie dorpen en de aandacht voor de biodiversiteit. Een groen centrum toont ons DNA, draagt bij aan klimaatadaptatie, beperkt de gevolgen van de toenemende warmte en hitte, zorgt voor een impuls voor de middenstand en heeft een positief effect op onze gezondheid. En dat laatste aspect wil ik extra benadrukken. Onderzoek toont al jaren pijnlijk aan dat inkomensverschillen invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen. Vooral mensen met een laag inkomen ondervinden de gevolgen van deze gezondheidscrisis. De prevalentie van ziektes zoals dementie zijn hoger, de levensverwachting is lager, de toegang tot gezond voedsel is moeilijker. Een frikandel speciaal is goedkoper dan verse groenten en fruit. GroenLinks vindt het daarom van belang dat ons college werk maakt van armoedebestrijding, mensen uitdaagt om te bewegen en de openbare ruimte zo inricht dat mensen elkaar ontmoeten.

De MPB laat diverse onderdelen zien die hiertoe bijdragen. Voorbeelden zijn: de afspraken met de woningcorporaties om de woningvoorraad te verduurzamen, denk ook aan de jeugd op gezond gewicht, het verwilderen van te grijze schoolpleinen zodat kinderen weer kunnen ravotten, revitalisering van de oude wijken, de aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten en vrij recent het gratis via de voedselbank verstrekken van mondkapjes. Soms hoor ik geluiden als: “waarom verduurzamen van die huurhuizen, dat geld kan je beter gebruiken om huizen te bouwen”. Dat vinden wij te éénzijdig belicht. Het gaat ons behalve om de voordelen voor ons klimaat ook om het wooncomfort: geen tocht, minder omgevingslawaai, minder energiekosten en daarmee meer budget voor bijvoorbeeld gezondere voeding. Winst voor de huurders, voor hun gezondheid en voor de samenleving als geheel. Wie wil dat nou niet? Wij zullen ons de komende jaren inzetten voor het terugdringen van de onaanvaardbare gezondheidsverschillen. Hiertoe zoeken wij verbinding binnen deze raad, met het college, het bedrijfsleven en ook met de samenleving. Het sociale domein staat al langer onder de druk en gezien de houding vanuit Den Haag verwachten wij op korte termijn geen structurele oplossingen vanuit die kant.

Daarom willen wij ook een moreel appèl doen op de samenleving. We hebben met de komst van het abonnementstarief een toename zien ontstaan in de aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning. Wij willen mensen oproepen om daar geen gebruik van te maken als het niet nodig is. Kunt u het prima zelf betalen: blijf dat doen. Dan kunnen we ons gemeenschapsgeld gebruiken voor die mensen die het juist nodig hebben. Kunt u uw dak ook vergroenen zonder de subsidie te gebruiken: gun het geld dan aan een ander die het nodig heeft om deze mooie stap te zetten. Zo maar twee voorbeelden. Natuurlijk kan je zeggen: “maar daar heb ik toch recht op”, ja dat klopt. Wij  kunnen het u op dit moment niet ontzeggen, vandaar dat wij het u vragen.

Ook een appèl op de supermarkten: u komt regelmatig bij de raad en vraagt bijvoorbeeld om uitbreiding. Wij vragen ook iets aan u, wij vragen u bijvoorbeeld om onze lokale voedselbank structureel te ondersteunen met voldoende gezonde producten. Dus geen verspilling meer als het gaat om hoogwaardig voedsel. Wij vragen het onderwijs mee te werken aan het verduurzamen van de schoolgebouwen, de veelal platte daken mogen wat ons betreft de hele dag aan het werk zijn om energie op te wekken. We vragen hen ook om gezonde producten aan te bieden en om leerlingen burgerschap mee te geven. GroenLinks hecht waarde aan cultuur en zal om die reden een motie indienen die een oproep doet onze jeugd te verbinden met de brede cultuursector in onze gemeente.

GroenLinks is blij met de extra aandacht voor betaalbare en duurzame woningbouw in de dorpen, blij met de toevoeging van extra standplaatsen voor onze inwoners die op het woonwagenkamp willen wonen en blij met de aandacht voor de huisvesting van onze arbeidsmigranten. Het laat zien dat wij een gemeente zijn die aandacht heeft voor alle inwoners. Deze MPB bevestigt het beeld dat wij een groene, sociale en inclusieve gemeente zijn. De huidige situatie laat zien dat wij naar elkaar kunnen omkijken, laten we dat blijven doen. Het maakt onze gemeente (de stad en de dorpen) een mooie plek om te wonen, te werken en te leven.

Danny Huizer, fractievoorzitter GroenLinks Apeldoorn