Handreiking GroenLinks Apeldoorn

In ons verkiezingsprogramma hebben we onze kiezers beloofd ons voor een aantal belangrijke idealen in te zetten. In dit overzicht zetten we per thema uiteen wat we onze kiezers hebben beloofd en hoe deze belofte terug te vinden is in het coalitieakkoord, welke gedetailleerder wordt uitgewerkt in het College Werkprogramma (CWP) en financieel onderbouwd in de Meerjaren Programma Begroting (MPB).

Thema werk

In ons GroenLinks verkiezingsprogramma:

GroenLinks Apeldoorn wil dat iedereen in Apeldoorn een bijdrage kan leveren aan de samenleving die waarde toevoegt voor de persoon zelf en voor die samenleving. Concrete maatregelen in het kader van betaald en vrijwilligerswerk:

 • Concrete afspraken maken met bedrijven over stage- en werkplekken.
 • Binnenhalen van nieuwe duurzame bedrijvigheid via lobby, bestemmingsplan, enzovoorts.
 • Versoepelen regels sociale voorzieningen.

In het coalitieakkoord:

 • Samen met partners als werkbedrijf Lucrato zorgen wij ervoor dat zo veel mogelijk Apeldoorners meedoen.
 • Wij bevorderen de samenwerking tussen ondernemers onderwijsinstellingen en de regionale overheden om talent te scholen voor de kansrijke banen van de toekomst.

Thema onderwijs

In ons GroenLinks verkiezingsprogramma:

GroenLinks Apeldoorn wil dat in en door het onderwijs mensen kunnen zijn en worden wie ze willen zijn en dingen kunnen (leren) doen die waardevol zijn voor henzelf en de samenleving. Concrete maatregelen in kader van onderwijs:

 • Stimuleren van basis taalvaardigheden bij kinderen en volwassenen.
 • Voortrekkersrol van gemeente in overleg met scholen, zorg en werk.
 • De rol van het Taalhuis verder brengen.

In het coalitieakkoord:

 • Apeldoorn werkt aan meer opleidingen op mbo-niveau en in het hoger en wetenschappelijk onderwijs, studies die passen bij de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in Apeldoorn.
 • Onze medewerkers en cliënten krijgen meer ruimte om oplossingen te vinden voor het verkrijgen van werk en inkomen, bijvoorbeeld met (taal)opleidingen.

Thema gezondheid

In ons GroenLinks verkiezingsprogramma:

GroenLinks Apeldoorn staat voor een gemeente die mensen in staat stelt gezonde keuzes te maken. Bovendien een gemeente die ondersteunt bij wat burgers nodig hebben. De gemeente blijft investeren in preventieve maatregelen ter bevordering van een gezonde leefstijl, van gezond wonen en werken. Concrete maatregelen:

 • Gemeente geeft goede voorbeeld bij aanbod gezonde voeding.
 • Aanleggen van betere voorzieningen om te bewegen.
 • Mensen krijgen de zorg die zij nodig hebben om een goed leven te leiden.

In het coalitieakkoord:

Het streven van de coalitie is om Apeldoorn schoner, gezonder en groener door te geven aan nieuwe generaties. Er volgt nog een gezondheidsnota die we, zodra deze inzichtelijk is nader zullen toelichten en uitwerken in dit document. Verder staat in het coalitieakkoord:

 • Om sporten voor iedere Apeldoorner toegankelijk te maken, ook voor wie beperkingen heeft, inventariseren wij alle sportaccommodaties op toegankelijkheid en kinderen mogen niet door financiële beperkingen belemmerd worden om te gaan sporten.
 • Wij steken energie in beter bewegingsonderwijs en in uitdagende schoolpleinen waar kinderen veel kunnen bewegen.
 • Wij bieden Apeldoorners die ondersteuning en zorg nodig hebben een warm hart en een uitgestoken hand om hun leven weer op de rit te krijgen.

Openbare ruimte

In ons GroenLinks verkiezingsprogramma:

GroenLinks zet in op een goed functionerende openbare ruimte om onze inwoners te laten genieten van veel kleurrijk groen, veilige wegen en uitdagende speel- en
ontmoetingsplekken om de basis te scheppen voor sociale contacten in de buurt en zo de leefbaarheid te verhogen. Concrete maatregelen:

 • In elk plan van aanpak van een wijk moet duurzaamheid de boventoon voeren.
 • Hoogspanningsleidingen ondergronds en spoorwegovergangen ondertunneld.
 • Betere en veiliger fietspaden en terugkeer van het 1-euro-kaartje voor de bus.

In het coalitieakkoord:

 • Wonen in het groen is de leidraad bij het maken van de omgevingsvisie waar de visie over het agrarisch gebied die eerst gemaakt wordt bij wordt betrokken.
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we meer rekening de gevolgen van klimaatverandering: ruimte voor groen in de stad en de grote rijkdom aan planten en dieren op de Veluwe koesteren wij.
 • We verbeteren de doorstroming op de stadsringweg en verkennen de mogelijkheden voor een meer ondertunneling.
 • Wij zorgen voor extra bussen en extra oplaadpalen.
 • Wij zetten ons in voor vermindering van geluid- en milieuhinder door de A1 en A50.
 • Onze leidraad is: kwalitatieve vernieuwing en verduurzaming van oude en nieuwe wijken. Dat betekent energieneutraal flexibel en klimaatbestendig bouwen.

De empathische en inclusieve samenleving

In ons GroenLinks verkiezingsprogramma:

GroenLinks staat voor een actieve, faciliterende en ondersteunende gemeente die partner is van burgers. De gemeente ondersteunt burgers en instellingen in onderling partnerschap. Concrete maatregelen:

 • Voortzetten van onze initiatieven voor de inclusieve samenleving.
 • Realiseren van initiatieven ten behoeve van kansarmen.
 • Op- en voortzetten van zorgboerderijen, stadstuinbouw en lokaal energiebedrijf.

In het coalitieakkoord:

 • Apeldoorn is de woongemeente voor alle generaties en portemonnees.
 • Wij bieden Apeldoorners die ondersteuning en zorg nodig hebben een warm hart en een uitgestoken hand om hun leven weer op de rit te krijgen.
 • Wij zorgen voor goede voorzieningen dicht bij de inwoners, zodat ontmoeting wordt bevorderd en iedereen kan meedoen in onze samenleving.
 • In deze bestuursperiode maken we de grote kwaliteitsverbetering die nodig is in de jeugdzorg.
 • Wij geven extra aandacht aan kinderen in gezinnen die het niet breed hebben.
 • Wij onderzoeken de mogelijkheid om een Stadspas voor Apeldoorners te introduceren.

Kunst, cultuur en sport

In ons GroenLinks verkiezingsprogramma:

GroenLinks wil een sprankelend en levendig Apeldoorn, voor iedereen toegankelijk en met voor ieder wat wils. Kunst en cultuur bevordert de creativiteit en zorgt voor verbinding tussen mensen. Sport is goed voor de gezondheid en zorgt voor sociale contacten. Dit tezamen verhoogt de aantrekkelijkheid van de gemeente voor
(toekomstige) bewoners en gasten. En het geeft vooral heel veel plezier. Concrete maatregelen:

 • Meer culturele activiteiten opzetten met instellingen, verenigingen en kunstenaars.
 • Per wijk en dorp een aantal extra mogelijkheden om te kunnen sporten.
 • Blijven binnenhalen van internationale topsportevenementen.

In het coalitieakkoord:

 • Wij vullen de Apeldoornse topsportkalender continu met aansprekende evenementen.
 • Wij leggen slimme verbindingen tussen sportverenigingen, ondernemers, onderwijsinstellingen, en maatschappelijke organisaties, zoals de ouderenzorg.
 • Om sporten voor iedere Apeldoorner toegankelijk te maken, ook voor wie beperkingen heeft, inventariseren wij alle sportaccommodaties op toegankelijkheid en kinderen mogen niet door financiële beperkingen belemmerd worden om te gaan sporten.
 • Wij steken energie in beter bewegingsonderwijs en in uitdagende schoolpleinen waar kinderen veel kunnen bewegen.
 • Kunst in de openbare ruimte wordt in het zonnetje gezet.

Milieu, duurzaamheid en dierenwelzijn

In ons GroenLinks verkiezingsprogramma:

GroenLinks Apeldoorn wil een gemeente die actief is en burgers en instellingen ondersteunt in de overgang naar een duurzame energie- en materiaalgebruik. We willen ook actieve aandacht voor behoud van de pracht en de diversiteit van ons buitengebied. Concrete maatregelen:

 • Efficiënte investeringen: lokaal waar lokaal kan, maar ook windmolens op de Noordzee.
 • Oprichting van een duurzaamheidsgroep in opdracht van de raad.
 • Introductie uitgangspunt van circulaire economie in inkoopbeleid gemeente.

In het coalitieakkoord:

 • Er moet zo min mogelijk restafval worden ingezameld in de stad en dorpen.
 • Hergebruik van afvalstoffen is een belangrijk uitgangspunt.
 • Een groene energievoorziening is in Apeldoorn in 2030 vanzelfsprekend.
 • Wij behoren tot de koplopers als het gaat om zonnepanelen op daken en waar mogelijk bieden wij in Apeldoorn ruimte voor zonneparken.
 • De gemeente beslist op basis van de onderzoeksuitkomsten van de Raadsopdracht Windenergie 2017 over lokale windenergie.