Photo by Vonecia Carswell on Unsplash

De empathische samenleving

De empathische en inclusieve samenleving betekent dat alle mensen die in Apeldoorn wonen meetellen en ertoe doen, ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, overtuiging of afkomst. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk: als burgers, bedrijven, instellingen en gemeente. Met andere woorden: iedereen in Apeldoorn hoort erbij.

GroenLinks Apeldoorn heeft hiervoor in de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen: huis-aan-huis acties, huiskamergesprekken, en de oprichting van de werkgroep ‘all inclusive’. Deze werkgroep organiseerde tot nu toe vier avonden over de inclusieve samenleving: de inclusieve arbeidsmarkt, solidariteit tussen generaties, solidariteit tussen culturen en de inclusieve gezondheidszorg. Wij gaan hiermee door en zullen nieuwe initiatieven blijven ontplooien.

GroenLinks Apeldoorn vindt actieve burgerparticipatie belangrijk. Wij vragen mensen zich in te zetten en laten hen ook meedenken over wat er in de gemeente moet gebeuren met de middelen die er zijn.

In de inclusieve samenleving hebben wij de plicht ervoor te zorgen dat ook de meest kansarmen - naast een bestaan op een fatsoenlijk basisniveau - een maatschappelijke, zinvolle bijdrage kunnen leveren. GroenLinks Apeldoorn ondersteunt de experimenten binnen de participatiewet en kiest voor een flexibele ondersteuning van initiatieven, niet voor het reguleren ervan.

Nieuwe initiatieven in Apeldoorn moeten door de gemeente worden omarmd en gestimuleerd. Denk aan het op- en voortzetten van zorgboerderijen, stadstuinbouw en een lokaal energiebedrijf. Ook initiatieven die mensen langer zelfstandig houden verdienen ondersteuning.

Concrete maatregelen:

  • Voortzetten van onze initiatieven voor de inclusieve samenleving.

  • Realiseren van initiatieven ten behoeve van kansarmen.

  • Op- en voortzetten van zorgboerderijen, stadstuinbouw en lokaal energiebedrijf.

GroenLinks Apeldoorn staat voor een actieve, faciliterende en ondersteunende gemeente die partner is van burgers. De gemeente ondersteunt burgers en instellingen in onderling partnerschap.