Straks komt onze lokale energie aanwaaien; gewoon in Apeldoorn

Op 12 september, hebben we in de raad het debat gevoerd over de uitkomsten van het onderzoek van het college over mogelijke locaties voor windmolens in Apeldoorn. Al met als zijn wij niet ontevreden met de uitkomst van het debat. De overgrote meerderheid in de raad is voor windmolens langs de A1. Het is voor het eerst dat alle partijen een stap willen zetten voor windenergie in Apeldoorn, een forse stap in de richting van het realiseren van onze klimaatdoelen.

‘Verkenning windenergie Apeldoorn’

Op 12 september, hebben we in de raad het debat gevoerd over de uitkomsten van het onderzoek van het college over mogelijke locaties voor windmolens in Apeldoorn. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Pondera. Nog vlak voor de zomervakantie is het technisch onderzoeksrapport ‘Verkenning Windenergie Apeldoorn’ voor windmolens aan de raad gepresenteerd. In het onderzoeksrapport komen 5 mogelijke locaties naar voren die, volgens Pondera, in ruimtelijk-technische zin, geschikt zijn voor windmolens: Klarenbeek, Loenen en 3 locaties in Uddel. Op basis van de bevindingen uit het rapport werd aan de raad de vraag gesteld welke locaties de raad graag verder onderzocht zou zien.

De A1

In de media heb je mogelijk al gelezen dat de overgrote meerderheid van de raad, waaronder GroenLinks, de wethouder opdracht heeft gegeven om in gesprek te gaan met de provincie over de mogelijkheid windmolens te plaatsen langs de A1 aan de westkant van Apeldoorn. (Dit is het stuk A1 bij Uddel, Hoog Soeren en Hoenderloo.) Het gebied naast de A1 is Natura 2000 gebied en daarom zijn windmolens in het rapport niet als mogelijke locatie aangemerkt. (Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.)

Waarom ziet GroenLinks Apeldoorn het plaatsen van windmolens langs de A1 in Natura2000 gebied dan toch zitten? Omdat GroenLinks een lint van windmolens beter vindt passen bij een snelweg dan midden in een natuurgebied. GroenLinks ziet graag dat, nu de A1 verbreed gaat worden dat de windmolens bij dit project ingepast worden. Bovendien biedt het snelwegtracé mogelijkheden om veel meer windmolens te plaatsen dan in totaal maximaal 10, verdeeld over 5 locaties.

Drie locaties in Uddel

De drie locaties in Uddel ziet GroenLinks Apeldoorn niet zitten. Het zou dan gaan om solitair geplaatste windmolens dat grenst aan de NNN (Natuurnetwerk Nederland, een samenhangende structuur van natuurgebieden in Nederland, waar natuurbeleid voor geldt) en Natura 2000 gebied, variërend van enkele meters tot enkelen honderden meters. Het plaatsen van de windmolens en het aanleggen van een netwerk vraagt ook om grote infrastructurele aanpassingen in dit gebied. De schade (met name aan de natuur) dit met zich meebrengt zou niet opwegen tegen het rendement.

In Uddel is wel draagvlak voor de plaatsing van windmolens langs de A1. Bovendien hebben inwoners van Uddel aangegeven graag mee te willen denken over alternatieven, zoals kleinere windmolens, zonnevelden en dergelijke om bij te dragen aan de opgave waar Apeldoorn voor staat. Wij hebben de wethouder dan ook verzocht dit met beide handen aan te pakken en in gesprek te blijven met de inwoners van Uddel om tot alternatieven te komen. De wethouder heeft toegezegd dit te zullen doen.

Andere locaties, Klarenbeek en Loenen

Behalve de A1 vindt GroenLinks Apeldoorn het gebied rond de A50, op voldoende afstand van woningen, een goede optie voor windmolens. Ook wil GroenLinks Apeldoorn dat de opties bij Klarenbeek en Loenen verder bekeken worden. Verder wil GroenLinks mogelijkheden met kleinere windmolens onderzocht hebben, waarbij industrieterreinen, zoals de Ecofactory, in beeld kunnen komen als mogelijke locaties.

Tot slot

Al met als zijn wij niet ontevreden met de uitkomst van het debat. De overgrote meerderheid is voor windmolens langs de A1. Het is voor het eerst dat alle partijen een stap willen zetten voor windenergie in Apeldoorn. Dit is een forse stap in de richting van het realiseren van onze klimaatdoelen.