Samenwerken met en in Apeldoorn

In 2016 heeft het college de koersnotitie Gebiedsgericht werken vastgesteld. Deze koersnotitie geeft een nieuwe koers aan met betrekking tot het gebiedsgericht werken zoals we dat al langer kennen in Apeldoorn. De gemeenteraad heeft de koersnotitie niet in behandeling genomen, maar zelf een werkgroep ingesteld om met een voorstel voor (burger)participatie te komen. In 2016 is de werkgroep ingesteld om met een voorstel voor (burger)participatie te komen.

De werkgroep heeft diverse partijen gesproken, zoals de dorps- en wijkraden, diverse ambtenaren, stadsdeelmanagers, etc. Uit al die gesprekken is in 2018 de notitie “Samen voor Apeldoorn” gekomen. De notitie “Samen voor Apeldoorn” is begin 2018 aangeboden aan de gemeenteraad.

De afgelopen weken zijn diverse gesprekken gevoerd en bijeenkomsten geweest over het thema burgerparticipatie en de notitie “Samen voor Apeldoorn”. Veel organisaties en dorps- en wijkraden hebben gebruik gemaakt van het moment om met de raad in gesprek te gaan over burgerparticipatie. Zij hebben meegedacht en belangrijke punten ingebracht. Daar zijn wij ontzettend blij mee, want hun ideeën en ervaring is belangrijke input voor onze beslissingen. Wij maken daar dus dankbaar gebruik van en zullen dan in de toekomst ook graag blijven doen.

In ons verkiezingsprogramma staat het volgende: GroenLinks Apeldoorn staat voor een actieve, faciliterende en ondersteunende gemeente die partner is van burgers. De gemeente ondersteunt burgers en instellingen in onderling partnerschap.

Wij, als GroenLinks Apeldoorn, staan voor een empathische en inclusieve samenleving. Dat betekent dat alle mensen die in Apeldoorn wonen meetellen en ertoe doen, ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, overtuiging of afkomst. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk: als burgers, bedrijven, instellingen en gemeente. Met andere woorden: iedereen in Apeldoorn hoort erbij. GroenLinks Apeldoorn vindt actieve burgerparticipatie dus belangrijk. Wij vragen mensen zich in te zetten en laten hen ook meedenken over wat er in de gemeente moet gebeuren met de middelen die er zijn.

In de notitie “Samen voor Apeldoorn” zijn diverse scenario’s beschreven om richting en ruimte te geven aan (burger)participatie in Apeldoorn. Een van die scenario’s (scenario 2) beschrijft bijvoorbeeld de verbreding van de burgerparticipatie. Hierin blijven de dorps- en wijkraden een belangrijk onderdeel, maar krijgen ook andere initiatieven en groepen de ruimte door een initiatievenfonds. Wij waarderen de kracht van de dorps- en wijkraden en vinden het tegelijkertijd belangrijk dat er verbreding en vernieuwing ontstaat.

De notitie en het scenario geeft vorm aan Right to Challenge waar wij ook voor staan. Dit geeft meer doorzettingsmacht aan de stadsdeelmanager, maar ook aan alle andere burgers in de stad. Hiermee hebben alle Apeldoorners invloed in wat er gebeurd in hun buurt, wijk, dorp of de stad. Wij zijn erg blij dat de notitie is aangenomen, zodat wij samen met de dorps- en wijkraden, alsmede met de burgers aan de slag kunnen!