GroenLinks Apeldoorn op koers!

In de afgelopen maanden hebben leden, betrokken burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, gehoor gegeven aan onze oproep om input te leveren voor ons koersdocument. Zij hebben de moeite genomen om onze vragen te beantwoorden, daarmee lag de bal weer bij ons. In dit artikel geven wij aan hoe wij deze feedback relateren aan ons acteren als fractie in de raad.

Wij hebben in de afgelopen weken de antwoorden in ons opgenomen en laten bezinken. De uitkomsten hebben wij verbonden aan onze standpunten, ons verkiezingsprogramma en aan het collegeakkoord. Dit alles heeft geleid tot het opstellen van dit koersdocument.

“Het koersdocument laat aan de buitenwereld zien wie wij zijn en waar wij voor staan. Het bevat onze visie en missie, beschrijft onze kernwaarden, leidende principes, welk gedrag daarbij hoort en welke overwegingen en keuzes we maken. Op basis hiervan zal de fractie verantwoording af leggen aan de achterban.”

Inleiding

Alvorens over te gaan tot het verwoorden van onze visie, missie, kernwaarden en leidende principes, worden eerst de uitkomsten van de vragenlijsten beschreven. Daarmee willen wij niet uitputtend en volledig zijn. Wel geven wij de belangrijkste bevindingen aan die als een rode draad herkenbaar aanwezig waren.

Uitkomsten vragenlijsten

Men ervaart ons als een sympathieke, laagdrempelige en toegankelijke partij die openstaat voor inbreng van derden en die gericht is op samenwerking. Gelijktijdig uit men de wens om ons meer zichtbaar in de samenleving te zien en om meer onze sociale en duurzame stempel te drukken binnen de coalitie. Daarnaast wil men ons bijstaan in ons werk door ons te infomeren over de onderwerpen waar men deskundig in is.

Al met al stellen de uitkomsten ons vrolijk: de complimenten sterken ons in ons zijn en de kritiek die er is, is bedoeld om ons verder te helpen.
Met deze uitkomsten hebben wij onze visie en missie kunnen opstellen. Deze vormen de inhoud van het volgende hoofdstuk.

Visie en missie

Visie:
GroenLinks Apeldoorn zet zich in voor een sociale en duurzame omgeving waar men prettig woont, werkt en recreëert. Dat doen wij in samenwerking met burgers, andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties, de lokale middenstand en het bedrijfsleven.

Missie:
Wij staan voor een inclusieve samenleving waaraan een ieder zijn of haar bijdrage kan en mag leveren. Daarnaast hechten wij waarde aan het groene karakter van onze gemeente en willen wij deze eigenschap verder verbreden om onze gemeente te verduurzamen richting klimaatneutraliteit.

De bovenstaande visie en missie zijn niet vrijblijvend, sterker: zij brengen kernwaarden met zich mee. Deze kernwaarden leiden op hun beurt weer tot leidende principes. In het volgende hoofdstuk worden deze beschreven.

Kernwaarden en leidende principes

Kernwaarden.
Onze kernwaarden bepalen ons handelen in de lokale politiek:

  • Betrokken (toegankelijk en open),
  • Sociaal (ieder mens telt mee en kan meedoen),
  • Duurzaam (klimaat, wonen, energie, dierenwelzijn),
  • Zichtbaar (duidelijk, aanwezig, herkenbaar).

Leidende principes.
Onze leidende principes geven richting aan ons handelen. Het beschrijft wat men van ons kan verwachten en waar men ons op kan aanspreken.

  • Wij gaan voor samenwerking en besturen deze periode mee, omdat wij van mening zijn samen verder te zullen komen. Daarbij brengen wij ons eigen sociale en duurzame geluid in.
  • Wij zijn een open partij. Men weet ons makkelijk te vinden en wij zijn zelf actief in het op zoek gaan naar de ander.
  • Wij laten zien wie wij zijn. Wij zullen aan de burgers uitleggen hoe wij tot keuzes zijn gekomen. Dat doen wij met respect voor de ander.
  • Wij zijn betrouwbaar. Men weet waar wij voor staan en wat men van ons kan verwachten.
  • Wij zetten ons in voor de samenleving. Op basis van onze visie, missie, kernwaarden en leidende principes zijn wij actief en zichtbaar in de Apeldoornse gemeenschap.

De fractie van GroenLinks Apeldoorn.

(aangepast - versie december 2018)