Algemene beschouwing bij MPB 2019-2022

Op donderdag 1 november 2018 stonden de Algemene Beschouwingen op de politieke agenda. Iedere partij mocht in maximaal 10 minuten een reactie geven op de plannen die in de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2019-2022 staan. De MPB is het “huishoudboekje” van de gemeente. Daarnaast werden moties en amendementen aangekondigd.

Op donderdag 1 november 2018 stonden de Algemene Beschouwingen op de politieke agenda. Iedere partij mocht in maximaal 10 minuten een reactie geven op de plannen die in de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2019-2022 staan. De MPB is het “huishoudboekje” van de gemeente. Daarnaast werden moties en amendementen aangekondigd. In de raadsvergadering van donderdag 8 november, aanvang 14.00 uur (!) wordt de MPB 2019-2022 vervolgens vastgesteld nadat er gedebatteerd is over de verschillende moties en amendementen. Lees hieronder de Algemene Beschouwingen, uitgesproken door onze fractievoorzitter Rachel Gasper-Rothengatter.

Inbreng Rachel Gasper-Rothengatter

“Nu en later, continuïteit en vernieuwing”, daar begint de Meerjaren Programma Begroting 2019-2022 mee. Voortbouwen op de ingezette beweging en ook versnellen en vernieuwen. Deze MPB is een eerste vertaling van de voornemens uit het bestuursakkoord “Apeldoorn, waar bomen de skyline bepalen”.

We zijn trots op onze unieke grote, groene gemeente met aandacht voor de menselijke maat.

We hebben, vanuit het bestuursakkoord, de ambitie gesteld om dit prettige verblijfsklimaat van Apeldoorn te behouden en te versterken de komende jaren. GroenLinks juicht dat van harte toe. Zowel vanuit een rood, sociaal hart als ook vanuit een groen, duurzaam hart.

Laat ik beginnen met ons rode, sociale hart, dat links zit en links klopt.

GroenLinks staat voor een empathische, inclusieve samenleving. De Meerjaren Programma Begroting geeft richting aan deze inclusieve samenleving: een samenleving waar alle Apeldoorners meetellen en er toe doen.

De jeugd heeft de toekomst. Richting geven aan een inclusieve samenleving begint dan ook bij onze kinderen, jeugdigen en jongeren. We vinden het belangrijk dat zij in veiligheid en geborgenheid kunnen opgroeien en de kans krijgen om maximaal mee te doen. Er wordt in de MPB geïnvesteerd in preventie om een verschuiving van intensieve (dure) naar lichte (goedkopere) hulpverlening te bereiken. Met de oplopende tekorten binnen de jeugdzorg hebben we daar nog een flinke uitdaging liggen. Dit baart ons nog wel de nodige zorgen en GroenLinks zal op constructieve wijze mee denken over passende oplossingen.

Wij zijn het ermee eens, dat thema’s zoals gelijke kansen voor alle kinderen en vernieuwing van onderwijshuisvesting centraal staan. GroenLinks vindt het namelijk belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen op een manier die waardevol is voor henzelf, zodat iedereen op eigen wijze een bijdrage kan leveren aan de samenleving.
Wat betreft onderwijshuisvesting ziet GroenLinks graag terug dat klimaatadaptatie steevast een belangrijk onderdeel uit gaat maken van het uitdagender inrichten van openbare schoolpleinen en dat schoolgebouwen een bredere toekomstbestendige functie krijgen dan integrale kindcentra, bijvoorbeeld ook voor relevante (maatschappelijke) voorzieningen voor wijk en dorp. Wij zullen hiervoor amendementen indienen.

GroenLinks zal ook deze periode weer aandacht hebben voor het stimuleren van taalvaardigheid bij kinderen en volwassenen. We vinden het belangrijk dat er voldoende inspanning wordt geleverd om laaggeletterdheid onder inwoners te verkleinen. Ook vinden wij het belangrijk dat er financiële middelen besteed worden aan het bevorderen van werk- en scholingsmogelijkheden voor, zo mogelijk, alle inwoners van Apeldoorn. En dat inwoners, waarvoor werk of scholing geen passende optie is, op andere wijze maatschappelijk actief kunnen zijn. Want iedereen doet ertoe en iedereen moet mee kunnen doen.

GroenLinks wil dat mensen gezonde keuzes maken en wij willen daarin investeren. We vinden het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in preventieve maatregelen ter bevordering van een gezonde leefstijl van gezond wonen en werken.
Sport is goed voor de gezondheid en zorgt voor sociale contacten. Het binnenhalen van internationale topsportevenementen juichen wij van harte toe. Wij gaan er namelijk vanuit dat topsportevenementen de breedtesport stimuleren.
Kunst en cultuur bevordert de creativiteit en innovatie en zorgt voor verbinding tussen mensen. Fijn om in de Meerjaren Programma Begroting te lezen dat er ingezet wordt op het stimuleren van voldoende sport en beweegactiviteiten en dat er de nodige aandacht uitgaat naar het opzetten van culturele activiteiten met instellingen, verenigingen en kunstenaars.

Dan ons groene hart, op weg naar een duurzame, klimaatneutrale samenleving.

Apeldoorn zet in op groene groei en heeft oog voor mens, dier en natuur. Een inzet waar wij als groene partij warm van worden en dan wel met positieve gevolgen voor ons klimaat.

De komende jaren staan in het teken van stillere, schonere vormen van vervoer. We faciliteren in Apeldoorn nieuwe ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s, deelauto’s, elektrische auto’s, snelle elektrische fietsen en slimme manieren van bevoorrading van onze binnensteden. We verkennen de mogelijkheden hoe we stapsgewijs vervuilend bedrijfsvervoer kunnen weren uit de binnenstad. GroenLinks prijst zich gelukkig met deze verkenning. Toch zouden we graag een stapje verder gaan, aangezien door consumenten in toenemende mate online boodschappen gedaan wordt en vervuilend bedrijfsvervoer steeds meer verplaatst wordt naar wijken en dorpen. Als er eenmaal goede voorzieningen in Apeldoorn zijn, zoals voldoende oplaadpunten en de aanwezigheid van een waterstof tankstation, is het ook mogelijk om bedrijfsvervoer breed schoon uit te voeren. GroenLinks komt met een motie hierover en zal moties die bijdragen aan het verminderen van CO2 uitstoot van harte ondersteunen.

Natuurlijk moet het voor iedereen mogelijk zijn om veilig deel te nemen aan het verkeer. Er gaat goede aandacht uit naar het verbeteren van de verkeersveiligheid. Extra aandacht krijgen de routes naar school en directe omgeving van scholen. GroenLinks komt met een amendement om de extra aandacht uit te breiden met routes rondom speeltuinen, beweegplaatsen en parken.

GroenLinks wil behoud van de pracht en diversiteit van ons buitengebied. Bijzonder enthousiast waren wij dan ook over het Groenplan en de bijbehorende Eco-gids. In de Meerjaren Programma Begroting is gekozen voor de midden-variant. Wij gaan voor de optimale variant.

GroenLinks wil dat er onderzoek gedaan wordt naar wat goede plekken zijn voor afvalbakken en welke mogelijkheden er zijn om afvalbakken goed zichtbaar te maken om zwerfafval te voorkomen. We komen met een motie.

GroenLinks was de initiatiefnemer van de nota dierenwelzijn. Dan staan we uiteraard ook voor dierenwelzijn in de breedste zin van het woord.

GroenLinks wil een duurzaam circulair beleid en wil inwoners en instellingen ondersteunen in de overgang naar een duurzame energie- en materiaalverbruik. In de MPB wordt ingezet op het bevorderen van een circulaire economie en integrale aanpak: aandacht voor de gehele keten van productie naar gebruik en hergebruik.

GroenLinks zet in op een inclusieve samenleving en wil dat alle inwoners en instellingen ondersteund worden in duurzaam energieverbruik. Samen met anderen gaan we ons daarom inzetten dat verduurzaming mogelijk wordt voor àlle inwoners en instellingen van Apeldoorn.

Om onze gemeentelijke ambitie naar energie- en klimaatneutraliteit te realiseren is een goede energiemix nodig. GroenLinks vindt windmolens daarom noodzakelijk. Alleen met zonnepanelen en de ontwikkeling naar aardgasloze huishoudens redden we het niet. Wat lokaal kan moeten we lokaal doen!

Dank u wel voor uw aandacht.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl