AFDELINGSREGLEMENT GROENLINKS APELDOORN.

Het afdelingsreglement is aanvullend op en mag niet strijdig zijn met de landelijke statuten en het landelijk huishoudelijk reglement. Daar waar een strijdigheid geconstateerd wordt gelden de statuten en reglementen zoals voor de landelijke partij vastgesteld.

 

(noot: nummering incorrect t.o.v. het oorspronkelijke document)

Artikel 1        Naam en zetel
 1. De afdeling is genaamd “GroenLinks Apeldoorn” en is gevestigd te Apeldoorn. 

 2. De afdeling “GroenLinks Apeldoorn” omvat de gemeente Apeldoorn (derhalve inclusief de dorpen). 

 3. De afdeling “GroenLinks Apeldoorn”wordt verder in dit reglement aangeduid als “de afdeling”. 

 4. De afdeling maakt deel uit van de vereniging GroenLinks, gevestigd te Utrecht. 

 5. De afdelingsledenvergadering van de afdeling wordt verder in dit afdelingsreglement aangeduid als “de ALV”. 

Artikel 2        Doel
 1. De afdeling heeft als doelstelling het bedrijven van GroenLinks politiek. 

Artikel 3        Middelen
 1. De afdeling tracht het in artikel 2 genoemde doel o.a. te bereiken door: 

  1. het voeren van parlementaire en buitenparlementaire actie(s); 

  2. het meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn; 

  3. het houden van vergaderingen en themabijeenkomsten; 

  4. het uitgeven en verspreiden van een afdelingsblad.  

Artikel 4        Taken afdelingsledenvergadering
 1. De ALV als het hoogste orgaan van de afdeling kent de volgende taken: 

  1. het vaststellen van het politieke beleid van de afdeling; 

  2. het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de verkiezing van de gemeenterad der gemeente Apeldoorn; 

  3. het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen; 

  4. het jaarlijks vaststellen van de begroting en het financieel verslag van de afdeling; 

  5. het goedkeuren van het jaarverslag en het jaarlijks werkplan van de afdeling; 

  6. het goedkeuren van het jaarverslag van de fractie. 

Artikel 5        Besluitvorming ALV
 1. De ALV komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. 

 2. De ALV wordt uitgeschreven door het bestuur. 

 3. De ALV is toegankelijk voor alle leden en donateurs van de afdeling. 

 4. Het bestuur dient binnen 21 dagen een ALV uit te schrijven indien minimaal 10% van het aantal leden het bestuur hiertoe schriftelijk verzoekt. 

 5. Het bestuur stelt de leden en donateurs van de afdeling tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte van plaats, tijd en agenda van de ALV. 

 6. Besluiten van de ALV kunnen uitsluitend worden genomen over geagendeerde onderwerpen. 

 7. De ALV wordt voorgezeten door of namens het bestuur. 

 8. De ALV besluit bij meerderheid van stemmen. 

 9. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. 

 10. Bij het staken der stemmen wordt direct geschorst. Indien na herstemming de stemmen opnieuw staken is het voorstel verworpen. Dit, tenzij het gaat om een schriftelijke stemming over personen. In dat geval beslist het lot. 

 11. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 

Artikel 6        Bestuur
 1. Het bestuur van de afdeling wordt gekozen door de ALV en bestaat uit minimaal drie leden. 

 2. De leden worden benoemd voor een periode van twee jaren. 

 3. De voorzitter wordt in functie gekozen door de ALV. 

 4. De overige taken van het bestuur worden door het bestuur onderling verdeeld. 

 5. Besluiten van het bestuur kunnen uitsluitend worden genomen indien minstens de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. 

 6. Mocht op grond van de in lid 5 opgenomen bepaling een besluit niet mogelijk zijn, dan kan de voorzitter of secretaris een nieuwe vergadering uitschrijven die zo spoedig mogelijk, doch niet eerder dan na zeven dagen wordt gehouden en waarin quorumbepaling m.b.t. het betrokken besluit niet van toepassing is. 

 7. Het bestuur is verantwoordelijk voor: 

  1. de bestuurlijke organisatorische gang van zaken in de afdeling; 

  2. de coördinatie van de activiteiten binnen de afdeling; 

  3. de financiën van de afdeling; 

  4. het opzetten van het verkiezingsprogramma; 

  5. het benoemen van een kandidatencommissie; 

  6. het benoemen van een campagnecommissie; 

  7. het onderhouden van contacten met leden, het provinciaal en landelijk bestuur en andere organen binnen GroenLinks; 

  8. het uitbrengen van een periodiek. 

 8. Het bestuur stelt jaarlijks een werkplan op. 

 9. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ALV. Het legt minimaal eenmaal per jaar verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van een jaar- en een financieel verslag. 

Artikel 7        Fractie
 1. De fractie bestaat uit de direct gekozen leden in de raad van de gemeente. 

 2. De steunfractie bestaat uit de commissie-niet-raadsleden, de fractieassistent aangevuld met GroenLinks-gemeentepolitiek-geïnteresseerden c.q. betrokkenen. 

 3. Personen die permanent zitting wensen in de steunfractie worden voorgedragen door de fractie, de beslissing hierop dient te geschieden door de ALV. 

 4. De fractie is verantwoording verschuldigd aan de ALV. Zij legt minimaal eenmaal per jaar verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van een jaarverslag. 

 5. Ten aanzien van de vergaderingen van de steunfractie geldt: 

  1. alle vergaderingen zijn toegankelijk voor leden; 

  2. individuele personen alsmede vertegenwoordigers van belanghebbende groepen kunnen de vergadering (gedeeltelijk) bijwonen met instemming van de (steun)fractie. 

Artikel 8        Onverenigbaarheid van functies
 1. Iemand kan niet gelijktijdig lid zijn van de fractie en het afdelingsbestuur. Bij voorkeur geldt dit ook voor commissie-niet-raadsleden; in voorkomend geval beslist de ALV. 

 2. Iemand kan niet gelijktijdig lid zijn van de kandidatencommissie en zich kandidaat stellen voor een functie waarvoor de commissie een advies moet opstellen. 

Artikel 9        Afdelingsblad
 1. Het afdelingsblad draagt bij tot de realisering van de doelstellingen van de afdeling en van GroenLinks. 

 2. Het bestuur draagt zorg voor de samenstelling van de redactie. 

 3. De redactie draagt zorg voor het regelmatig verschijnen en verspreiden van het afdelingsblad. 

 4. De redactie is onafhankelijk in haar beslissing copy te plaatsen. Zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het blad. 

 5. De redactie is verantwoording schuldig aan de ALV. 

 6. De redactie dient jaarlijks bij het bestuur een begroting in. 

Artikel 10        Financiën
 1. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op die goedkeuring behoeft van de ALV. 

 2. Het bestuur stelt jaarlijks een financieel verslag op. 

 3. De ALV benoemt een kascontrolecommissie van tenminste twee leden. 

 4. De kascontrolecommissie controleert het financiële beleid van het bestuur en legt verantwoording af van haar werkzaamheden aan de ALV. 

Artikel 11        Faciliteiten voor donateurs
 1. Personen die geen lid zijn van GroenLinks maar wel betrokken willen zijn bij de politiek van de afdeling kunnen zich aanmelden als afdelingsdonateur. 

 2. Voor deze faciliteiten dient jaarlijks een door de ALV te bepalen bijdrage te worden betaald. 

 3. De afdelingsdonateur kan de ledenvergadering bijwonen, ontvangt informatie als voor gewone leden en ontvangt het afdelingsblad. 

 4. De afdelingsdonateur heeft geen stemrecht, kan geen zitting hebben in  het bestuur en kan niet worden geplaatst op de kandidatenlijst. 

Artikel 12        Slotbepalingen
 1. Wat niet is geregeld in dit reglement dan wel in de statuten of huishoudelijk reglement van GroenLinks wordt door het bestuur beslist en op de eerstvolgende ALV verantwoord. 

 2. Punten in dit reglement welke uitbreiding of verduidelijking behoeven of waardoor verschillen van inzicht blijken te bestaan worden door het bestuur beslist en op de eerstvolgende ALV verantwoord. 

 3. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de ALV. Wijziging van dit reglement is slechts mogelijk in een ALV waarbij de wijziging is geagendeerd. Een voorstel tot wijziging kan slechts worden aangenomen met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

 

Apeldoorn, 16 april 1996.     HET BESTUUR