Het afdelingsreglement is aanvullend op en mag niet strijdig zijn met de landelijke statuten en het landelijk huishoudelijk reglement. Daar waar een strijdigheid geconstateerd wordt, gelden de statuten en reglementen zoals voor de landelijke partij vastgesteld.

AFDELINGSREGLEMENT GROENLINKS APELDOORN

Artikel 1 Naam en zetel

 1. De afdeling is genaamd “GroenLinks Apeldoorn” en is gevestigd te Apeldoorn.
 2. De afdeling “GroenLinks Apeldoorn” omvat de gemeente Apeldoorn (derhalve inclusief de dorpen).
 3. De afdeling “GroenLinks Apeldoorn” wordt verder in dit reglement aangeduid als “de afdeling”.
 4. De afdeling maakt deel uit van de vereniging GroenLinks, gevestigd te Utrecht.
 5. De afdelingsledenvergadering van de afdeling wordt verder in dit afdelingsreglement aangeduid als “de ALV”.

Artikel 2 Doel afdeling

De afdeling heeft als doel het vorm geven aan en uitvoeren van lokale GroenLinkse politiek, o.a. door:

 1. Mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Apeldoorn.
 2. Deel te nemen in de gemeentepolitiek in gemeenteraad en/of college.
 3. Het communiceren van de GroenLinkse visie op de gemeente en haar bestuur.
 4. Het voeren van parlementaire en buitenparlementaire actie(s) waar benodigd.
 5. Het houden van vergaderingen en themabijeenkomsten over GroenLinkse thema’s.

Artikel 3 Taken afdelingsledenvergadering

De ALV als het hoogste orgaan van de afdeling kent in hoofdzaak de volgende taken:

 1. Het besluiten tot deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn.
 2. Het vaststellen van de kaders voor deelname aan de gemeenteraads-verkiezingen in het verkiezingsplan.
 3. Het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraads-verkiezingen.
 4. Het vaststellen van het profiel voor kandidaten voor de gemeenteraads-verkiezingen.
 5. Het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 6. Het benoemen van de leden van het bestuur van de afdeling.
 7. Het jaarlijks vaststellen van de begroting voor de afdeling.
 8. Het jaarlijks goedkeuren van de jaarrekening van de afdeling.
 9. Het aan de hand van verslagen tenminste 1x per jaar beoordelen van het gevoerde en te voeren beleid van het bestuur en de fractie.

Artikel 4 Bestuur

Naast de taken omschreven in het landelijk Huishoudelijk Reglement (art. 29, 30, 32-40) is het bestuur verantwoordelijk voor:

 1. Het benoemen van een campagnecommissie, scoutingcommissie, programmacommissie en kandidatencommissie.
 2. De communicatie en het onderhouden van contacten met leden, het provinciaal en landelijk bestuur en andere organen binnen GroenLinks.
 3. Het onderhouden en bevorderen van de communicatie tussen de verschillende geledingen van de afdeling.

Artikel 5 Fractie

 1. De fractie bestaat uit fractieleden, fractievertegenwoordigers, steunfractieleden en fractieassistenten. De fractieleden hebben stemrecht in het fractieoverleg. De fractieleden en fractievertegenwoordigers hebben commissierechten bij de gemeente. Het bestuur houdt  de afdelingsleden van de samenstelling van fractie en steunfractie op de hoogte.
 2. Fractieleden zijn zij die gekozen zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen en dientengevolge zitting hebben in de gemeenteraad.
 3. Fractievertegenwoordigers zijn zij die op de kieslijst hebben gestaan, niet als raadslid zijn gekozen, maar wel als fractievertegenwoordiger zijn voorgedragen en benoemd. De voordracht van een fractievertegenwoordiger vindt primair plaats op volgorde van de kieslijst. Als er geen kandidaten zijn op de kieslijst die deze functie willen invullen, kan een andere kandidaat worden voorgedragen onder instemming van de ALV en in lijn met het Reglement van Orde van de raad.
 4. Steunfractieleden zijn leden van GroenLinks die toetreden tot het fractieoverleg, bijvoorbeeld om ondersteuning op een specifiek dossier te verlenen of kennis te maken met de gemeentepolitiek. Zij verlenen deze ondersteuning voor bepaalde tijd. De omvang en samenstelling van de steunfractie wordt bepaald door de fractie in afstemming met het bestuur.
 5. Fractieassistenten zijn zij die in dienst zijn van de Stichting FractieAssistentie GroenLinks Apeldoorn en die (betaalde) werkzaamheden verrichten ter ondersteuning van de fractie-activiteiten.

Artikel 6 Collegecommissie

Indien GroenLinks Apeldoorn wordt uitgenodigd tot het deelnemen aan de collegeformatie, wordt er een collegecommissie gevormd. De collegecommissie heeft als doel draagvlak voor besluiten van de fractie te krijgen en de communicatie met alle betrokkenen over procedures, regels, verantwoordelijkheden af te stemmen. Deze collegecommissie bestaat uit minimaal de  fractie-voorzitter, tevens voorzitter van de collegecommissie; een tweede fractielid, fractie-vertegenwoordiger of steunfractielid, benoemd door de fractieleden; en een bestuurslid als aanspreekpunt voor partijorganisatorische aangelegenheden, benoemd door het bestuur.

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. Wat niet is geregeld in dit reglement dan wel in de statuten of het huishoudelijk reglement van GroenLinks wordt door het bestuur beslist en op de eerstvolgende ALV verantwoord.
 2. Punten in dit reglement welke uitbreiding of verduidelijking behoeven of waardoor verschillen van inzicht blijken te bestaan worden door het bestuur beslist en op de eerstvolgende ALV verantwoord.

 

Apeldoorn, 13 april 2021, het bestuur van GroenLinks Apeldoorn