Algemene Ledenvergadering

De najaars-ALV 2018 vond dit jaar plaats bij "Veilig Thuis" in Apeldoorn Osseveld, de werkplek van ex-voorzitter Kirsten Regtop. Er waren 23 leden aanwezig, die tijdens deze vergadering Arjin Jans als bestuursvoorzitter, Wouter Voortman als penningmeester, en Eva Siebelink en Mike Tuithof als steunfractieleden hebben benoemd. Het bestuur van GroenLinks Apeldoorn dankt "Veilig Thuis" voor het beschikbaar stellen van deze mooie lokatie.

Als eerste heeft het bestuur de jaarbegroting 2019 gepresenteerd. Dit was een nogal technisch verhaal over reserveringen en landelijke bijdrages en hoe deze verrekend moesten worden. Dit werd een interactieve en - in elk geval voor de secretaris die voor de penningmeester deze vergadering waarnam - interessante discussie. In de begroting is alvast een bedrag van 200 Euro geoormerkt voor activiteiten van DWARS Apeldoorn. De begroting 2019 is door de leden aanvaard.

Kirsten Regtop, Jacob Ruijter en Cobi Slingerland traden om uiteenlopende redenen af als bestuurslid. Arjin Jans en Wouter Voortman zijn door het bestuur voorgedragen als bestuursleden, en de leden hebben het advies van het bestuur gevolgd en Arjin en Wouter benoemd in hun functie. Het nieuwe bestuur, waarin verder nog Hindrik Hettema als secretaris aanblijft, heeft er zin in de taken die voor hen liggen op te pakken en wil onder andere, zoals de nieuwe voorzitter aangaf, de samenwerking tussen wethouder, fractie en bestuur verder intensiveren. Verder hoopt het bestuur dat nog meer leden zich aanmelden voor een bestuursfunctie.

Ook werd er gestemd of Eva Siebelink en Mike Tuithof tot steunfractielid benoemd worden, en dit werd unaniem gesteund door de aanwezige leden. Het bestuur merkt hierbij op dat de rol van steunfractielid niet langer omschreven staat in statuten en huishoudelijk reglement, maar dat de door de fractie beschreven doelstelling hierin duidelijk was.

Fractievoorzitter Rachel Gasper-Rothengatter hield een inhoudelijk verhaal over de resultaten en ervaringen van de fractie in het eerste half jaar, en hoe de fractie haar plaats zoekt tussen de andere partijen. Wethouder Detlev Cziesso benadrukte daarbij dat het misschien lijkt dat GroenLinks Apeldoorn niet zo voor het voetlicht treedt, maar dat het beleid dat door het college gerealiseerd wordt wel een duidelijk GroenLinks stempel heeft. Vice-fractievoorzitter Danny Huizer vertelde over het opgestelde koersdocument, en hoe het de fractie helpt in het sturen van haar werkzaamheden.

Mike Tuithof gaf namens DWARS aan dat de groep in Apeldoorn een vaste lokatie (De Herberg aan de Deventerstraat) mag gebruiken en haar eerste evenementen organiseert. Focus is nu op groeien - meer leden - en evenementen om zichtbaar te worden.

Hierna kwamen de komende verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement aan bod, waarbij de noodzaak van een campagneleider nogmaals door het bestuur werd benadrukt; ons lid Gönül Hettema-Fidan is hierbij door GL Gelderland benoemd als contactpersoon tussen het provinciale campage-team en de lokale campagneleiders. Afsluitend aan dit onderwerp vroeg Theo van Es namens de partij Water Natuurlijk nog aandacht voor de waterschapsverkiezingen, waar GroenLinks niet aan meedoet maar de partij Water Natuurlijk van harte steunt - het programma is aan dit artikel toegevoegd.

Tenslotte hebben de leden hun fiatgegeven aan het tegen het licht houden van het Huishoudelijk Reglement van GroenLinks Apeldoorn, opdat dat in lijn wordt gebracht met de landelijke statuten en reglementen, en misschien zelfs kan worden afgeschaft als landelijk de lokale behoefte voldoende afdekt. Detlev en Hindrik nemen hierin het voortouw, maar het bestuur wil hier graag meer leden bij betrekken en gaat in een van de volgende nieuwsbrieven hiervoor werven.

Bij de afronding worden Kirsten, Jacob en Cobi nog hartelijk bedankt voor hun inzet als voorzitter, penningmeester, en algemeen bestuurslid respectievelijk. Kirsten neemt hierbij een presentje in ontvangst, Jacob en Cobi - zij waren helaas beide verhinderd aanwezig te zijn - zullen op een later tijdstip op gelijke wijze worden bedankt.

Om 2245 bedankte de voorzitter allen hartelijk en sloot de vergadering.