Arjin Jans

Algemeen bestuurslid

Als voorzitter van GroenLinks Apeldoorn wil ik een bijdrage leveren aan de ingezette koers van GroenLinks Apeldoorn om te komen naar een nog daadkrachtigere politieke organisatie waar we optimaal gebruik maken van alle krachten binnen onze afdeling. Ik ben een sterk voorstander van een open communicatie en samenwerking tussen bestuur, fractie, wethouder en de leden. Hierbij is van belang dat er sprake is van duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en taken van elke kracht. Vanuit deze duidelijkheid (kaders) ,die als basis dienen, is het een constant zoeken naar het zo optimaal mogelijk uitvoering geven aan de missie en de visie waar GroenLinks voor staat. Dit zowel binnen de politieke arena als daarbuiten waarbij tevens een belangrijke rol is weggelegd voor onder andere de permanente campagnecommissie, verkiezingsprogrammacommissie, webbeheer, werkgroep thema-avonden all inclusive, steunfractie en het zoveel mogelijk betrekken van leden en sympathisanten in het belang van de missie waar wij voor staan.

Het bestuur heeft hierbij, namens alle leden, een belangrijke rol om toe te zien dat de boodschap van GroenLinks wordt uitgedragen en geïmplementeerd in onze samenleving, al dan niet via de politieke weg. Dit vereist een regelmatig en open overleg tussen wethouder, fractievoorzitter en bestuursvoorzitter. Deze overlegvorm is een manier om elkaar op de hoogte te houden maar ook om elkaar scherp te houden. Het bestuur heeft tevens de taak om ondersteunend te zijn aan diegene die zich actief inzetten, dit kan coachend, stimulerend en sturend zijn. Het spreekt voor zich dat hierbij een bijdrage in het personeelsbeleid een van die middelen is om optimaal functioneren te bewerkstelligen.

Ik denk dat ik deze taken, en bovenstaande is verre van volledig, met kennis van zaken, betrokkenheid en passie kan uitvoeren. Binnen GroenLinks Apeldoorn ben ik bekend. Naast jarenlang lidmaatschap ben ik twee maal voorzitter geweest van de kandidatencommissie en een korte tijd heb ik het voorzitterschap van het bestuur, tijden het zwangerschapsverlof van de vorige voorzitter Kirsten Regtop, met plezier waargenomen. Het moge duidelijk zijn dat ik het gedachtegoed van GroenLinks met volle overtuiging onderschrijf.

Zoals mogelijk al bekend ben ik momenteel werkzaam als directeur bestuurder bij Foenix. Naast mijn betaalde baan ben ik sinds de afgelopen 9 jaar voorzitter van stichting prehistorisch kamp (Haps) geweest en heb ik daar de omzetting van "gemeentelijke stichting" naar zelfstandige stichting begeleid en mede de fundamenten neergelegd voor een gezonde basis om nog lang goed werk te verrichten. Verder ben ik medeoprichter/ bestuurslid van Voedselbank Apeldoorn geweest.

Ik wil heel graag als voorzitter een bijdrage leveren aan het tot standkomen van een duurzame circulaire inclusieve samenleving omdat ik van mening ben dat GroenLinks de partij is om dit te bewerkstelligen.